اجازه تخریب و مسموم کردن فضا را به احدی نخواهیم داد.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان:

اجازه تخریب و مسموم کردن فضا را به احدی نخواهیم داد.

معاون سیاسی-امنیتی استانداری تلاش های زیویار استاندار را بی سابقه و ارزشمند خواند و گفت: اجازه بدهیم مطالبات استان در فضایی آرام و بدون تنش پیگیری شود چرا که سالهای سال است لرستان از حاشیه و حاشیه پردازان خیری ندیده است .