اقدام انقلابی دادستان کوهدشت | ابطال مزایده‌ای با یک‌سوم قیمت

اقدام انقلابی دادستان کوهدشت | ابطال مزایده‌ای با یک‌سوم قیمت

اعمال فشارهای فراوان برای عدم ابطال مزایده و واگذاری به برنده مزایده طبق روند مخدوش نخستین با مقاومت دادستان کوهدشت بی‌نتیجه مانده و فسادی که صدها میلیون تومان از بیت المال را در معرض اتلاف قرارداد با اقدام انقلابی دادستان ناکام ماند.