‍ ‍ دشمنان به دنبال مخدوش کردن چهره دستگاه های انقلابی و خدمتگزار مردم هستند

‍ ‍ دشمنان به دنبال مخدوش کردن چهره دستگاه های انقلابی و خدمتگزار مردم هستند

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه دشمنان به دنبال مخدوش کردن چهره دستگاه های انقلابی و خدمتگزار هستند، گفت: امروزه در فضای افسار گسیخته مجازی شاهد فعالیت افرادی هستیم که با آموزش و هدایت از بیرون کشور در داخل فتنه گری می کنند.