دست پر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان از مصوبات سفر

دست پر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان از مصوبات سفر

. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان عنوان کرد: در این سفر همچنین مبلغ ۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه‌های کتابحانه‌ای استان از جمله کتابخانه مرکزی مصوب گردید که می‌تواند گامی موثر در جهت تکمیل این پروژه‌ها باشد.