لیلا سلیمانی

“تشنه” در لب سیمره

“تشنه” در لب سیمره

مبلغی گفت اگر بنا بود کاری انجام بگیرید چرا پس از دو سال هنوز قرارداد اصلی احداث سد منعقد نشده است ! و متاسفانه متولیان امور با بهانه های واهی دارند زمان میخرند تا کارها را به عقب بیندازند؛؛